جعبه و بسته بندی پتوی مورا

جعبه و بسته بندی پتوی مورا

جعبه و بسته بندی پتوی مورا

جعبه بزرگ در ابعاد حدودی ۸۰ در ۲۰ سانت به ارتفاع ۵۰ سانت
جهت کارتن پتو

جعبه و بسته بندی پتوی موراجعبه

دیدگاهتان را بنویسید