نمونه طراحی پست، پوستر و فیلم تبلیغاتی شبکه اجتماعی اجرا شده توسط طرح و نقش فرح منش