جعبه و بسته بندی پتوی مورا

جعبه و بسته بندی پتوی مورا

جعبه و بسته بندی پتوی مورا

جعبه بزرگ در ابعاد حدودی 80 در 20 سانت به ارتفاع 50 سانت
جهت کارتن پتو

جعبه و بسته بندی پتوی موراجعبه

دیدگاهتان را بنویسید